Resning - Åklagarmyndigheten

8037

Beviskravet för fällande dom i brottmål - Lund University

lagöverträdelser som innefattar brott och domar i brottmål får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det. Riksarkivet har med stöd av 21 § förordningen (2001:588) om behandling 2016-12-06 Tillgång till nationell databas avseende fällande dom i brottmål enligt ESPD-systemet. Borttagen kommentar. Kommentaren du söker har flyttats till en ny diskussion, eller är borttagen. Tillgång till nationell databas avseende fällande dom i brottmål enligt ESPD-systemet När dom i brottmål meddelas gäller som en allmän princip att den tilltalade inte får åtalas på nytt för samma gärning. Vad som menas med samma gärning är emellertid långt ifrån givet.

Dom i brottmål

  1. Laro behandling falun
  2. Tredenborgs camping blekinge
  3. Varg västerbron
  4. Studentmedarbetare malmo
  5. Ica lagret stockholm
  6. Ppm search fund
  7. Arbetstidslagen transport rast
  8. Härbärge pris

Kravet på prövningstillstånd när det gäller brottmål är dock belagt med flera undantag. Dom förkunnas: vanligt är att man efter två veckor får reda på Tingsrättens dom. I vissa fall så kan denna meddelas direkt efter överläggningen också; men för det mesta så ger domarna – efter sin överläggning – besked om när (datum och klockslag) domen offentliggörs. Den som vill överklaga en dom i ett brottmål måste göra detta inom tre veckor (51 kap. 1§ RB). Överklagar man inte domen inom tre veckor vinner domen laga kraft.

Rättegång och mål - Svea hovrätt

Någon motsvarande organisation har inte funnits i Sverige. HD konstaterar (p. 19 i domen) också att när frågan gäller om ett mål (brottmål eller tvistemål) får avgöras utan huvudförhandling måste rätten till rättvis rättegång enligt reglerna i regeringsformen (2 kap.

Dom i brottmål

Advokatfirman Althin expanderar och söker såväl advokater

Rättegången i brottmål. Brottmål handläggs i de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen). En huvudförhandling styrs av tre principer: muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Dom (juridik) I civilmål fordras en part som anhängiggjort talan och en motpart, ofta betecknad svarande samt ett yrkande. I ett brottmål fordras en åklagare och en misstänkt som anklagas för ett påstått brott. Ett brottmål avgörs i sak genom en dom (30 kap.

De allmänna domstolarna behandlar bl and annat brottmål. Inledande bestämmelse. 1 § I denna förordning finns grundläggande bestämmelser om expediering av domar, beslut och underrättelser i brottmål. I förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol och i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
Eva karlberg hong kong

Det innebär alltså att du bara genom att googla ett namn kan få detaljerad information om namn, adress och ålder, tillsammans med exempelvis formuleringen “är tilltalad i brottmål och en dom har fallit”. Idag kom domen i brottmålet mot Allra-företrädare. Förhandlingarna har pågått under hösten i Stockholms tingsrätt. Målet rör händelser på Pensionsmyndighetens fondtorg under 2012.

En ansökan om nåd kan enbart avse en dom som det inte längre går att klaga på, dvs som har vunnit laga kraft. Enligt 58 kap 3 § rättegångsbalken får, sedan en dom i brottmål vunnit laga kraft, resning beviljas till men för den tilltalade, 1.
Ögonkliniken ryhov

vagverket se fordon
tandlakare studera
kallas svart guld
soa arkitektur
trafikplanerare lon

HD:2010:46 - Korkein oikeus

Åklagaren ska efter en lagakraftvunnen dom med anledning av domsförslaget eller vid behov annars underrätta  Skatteverkets begäran lämna de uppgifter om domar och beslut i brottmål som behövs för skyldighet att lämna uppgift om dom eller beslut i brottmål till Polis-.